D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.) apie KU „Amber“ bankroto procesą

 

KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU KREDITORINIŲ REIKALAVIMŲ PATEIKIMU

 

 1. Kokia forma turiu pateikti kreditorinį reikalavimą KU „Amber“ bankroto byloje?

Kreditoriniai reikalavimai pateikiami raštu, laisva forma arba pasinaudojus administratoriaus paruošta kreditorinio reikalavimo forma. Prašymas įtraukti į kreditorių sąrašą turi būti pasirašytas.

 

 1. Kokius dokumentus turiu pridėti prie kreditorinio reikalavimo?

Kartu su kreditoriniu reikalavimu turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys reikalavimo kredito unijai atsiradimo faktą. Prašyme turi būti aiškiai nurodyta pagrindinio reikalavimo suma, apskaičiuotos palūkanos  (nurodant palūkanų normą, skaičiavimo termino pradžią ir pabaigą), delspinigiai (nurodant delspinigių normą, skaičiavimo termino pradžią ir pabaigą), kitos netesybos (bauda ir kt.) (nurodant skaičiavimo termino pradžią ir pabaigą), užtikrinimo priemonė (hipoteka ir kt.) (nurodant užtikrinimo davėją, jo rekvizitus, identifikacinius užtikrinimo priemonės duomenis). Kreditorinį reikalavimą teikiantis fizinis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo atstovauja kitą fizinį asmenį, turi būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas. Jeigu kreditorinį reikalavimą teikia juridinis asmuo, šį asmenį atstovaujantis fizinis asmuo turi pateikti įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį. Be to, administratorius prašo prašyme nurodyti savo tikslius kontaktinius duomenis – adresą korespondencijai, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

 

 1. Iki kada turiu pateikti kreditorinį reikalavimą ir kokiu adresu turiu jį siųsti?

Kreditoriniai reikalavimai pateikiami KU „Amber“ bankroto administratoriui Remigijui Jazbučiui adresu: D. Poškos g. 6B-2, 44293 Kaunas. Kreditoriniai reikalavimai teikiami iki 2017 m. vasario 6 d. (imtinai).

 

 1. Kada bus patvirtintas mano kreditorinis reikalavimas?

Suėjus kreditorinių reikalavimų pateikimo terminui (2017 m. vasario 6 d.) administratorius per vieną mėnesį nuo šio termino, sutikrina reikalavimus su unijos apskaitos dokumentais ir teikia juos teismui tvirtinti, arba juos ginčija. Teismas administratoriaus prašymu gali pratęsti nurodytą terminą (LR ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Kredito unijos bankroto bylą nagrinėjantis teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (LR ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

 

KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU PAJUMI

 

 1. Esu su KU „Amber“ sudaręs paskolos sutartį ir įmokėjęs papildomą pajinį įnašą į KU „Amber“ sąskaitą. Ar galiu įsikaityti turimą pajų į negrąžintą paskolos sumą?

Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. LR Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą.

Tam, kad būtų galima atlikti vienarūšių reikalavimų įskaitymą, turi būti nustatytos visos šios sąlygos (LR Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1dalis):

Iškėlus bankroto bylą KU „Amber“, bankroto teisinius santykius reglamentuoja LR Kredito unijų įstatymas bei LR Įmonių bankroto įstatymas (toliau – LR ĮBĮ). LR ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad nedraudžiamas tik priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitymas, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Taigi, šiuo atveju turi būti vadovaujamasi aukščiau nurodytu LR Civiliniame kodekse nustatytu vienarūšių reikalavimų įskaitymo išaiškinimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad unijos reikalavimas į paskolos gavėją ir paskolos gavėjo reikalavimas į įneštą pajų nėra vienarūšiai reikalavimai, kaip tai reglamentuoja LR Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalis.

 

Be to, pajinių įnašų įskaitymo į nesumokėtos paskolos dalį negalimumą po bankroto bylos iškėlimo konstatuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teismas nurodė, kad indėlininko teisė vykdyti kitokį lėšų perskirstymą tame pačiame banke (unijoje), kuriam pradėta bankroto procedūra gali būti įgyvendinta tik tokiu atveju, jei tai nelemia banko (unijos) turimo turto sumažėjimo ir nekeičia sutartinių indėlių draudimo apsaugos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-02 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-618/2013). Taigi, pajaus įskaitymas į negrąžintos paskolos sumą reikštų, kad kredito unija jau post factum prarastų teisę reikalauti iš paskolos gavėjo paskolos grąžinimo, o tokia situacija neatitiktų aukščiau nurodyto kasacinio teismo išaiškinimo.

 

 1. Ar galiu išstoti iš unijos ir susigrąžinti įmokėtą pajinį įnašą?

Išstojimas iš kredito unijos po bankroto bylos iškėlimo KU „Amber“ nėra galimas.

 

 1. Ar galiu teikti kreditorinį reikalavimą dėl pajaus?

Kreditorinis reikalavimas dėl pajaus išmokėjimo negali būti reiškiamas.

 

 1. Ar pajinis įnašas laikomas indėliu ir jam taikomas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas?

Pajinis įnašas nėra laikomas indėliu ir jam netaikoma Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme (toliau – IĮIDĮ) nustatyta  indėlių draudimo apsauga. Kredito unijos nario mokamas pajinis įnašas atlieka specialią funkciją – sudaro kredito unijos kapitalą (LR Kredito unijų įstatymo 2 straipsnio 9 dalis). Kredito unijos pajinį kapitalą sudarantys kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį (LR Kredito unijų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 39 straipsnio 1 dalis). Draudimo apsaugos suteikimas lėšoms, atlikusioms kredito unijos pajinio įnašo funkciją, prieštarautų ne tik IĮIDĮ tikslams, bet ir neatitiktų funkcinės paskirties. Pajinio įnašo (lėšų) apskaitymas kredito unijos sąskaitoje taip pat nėra aplinkybė, kuri galėtų būti vertinama kaip kvalifikuojantis požymis, kuris suponuotų draudimo ribų išplėtimą (IĮIDĮ 3 straipsnis). Priešingas aiškinimas sudarytų prielaidas kilti piktnaudžiavimo teise situacijoms (pvz., prieš pat kredito unijos bankrotą pašalinant narius, taip simuliuojant IĮIDĮ nustatomos apsaugos suteikimui būtinų pagrindų sukūrimą). (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-03 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1326-943/2015)

 

KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU PASKOLŲ SUTARTIMIS

 

 1. Ar turiu tęsti paskolų įmokų mokėjimą unijai pagal sudarytą paskolos sutartį?

Iškėlus bankroto bylą KU „Amber“ paskolų įmokų mokėjimas nėra sustabdomas, o tai reiškia, kad paskolos gavėjas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka mokėti įmokas į KU „Amber“ sąskaitą. Tuo atveju, jeigu administratorius nustatys, kad paskolos įmokos nėra mokamos nustatytais terminais ir tvarka, bus imamasi priverstinių skolos išieškojimo priemonių, esant reikalui, bus kreipiamasi į teismą ir į antstolius dėl skolos priteisimo ir priverstinio išieškojimo.

 

 1. Ar galiu anksčiau sutartyje nustatyto termino grąžinti paskolą ir tokiu būdu nutraukti sutartį?

Taip, paskolos sutarties nutraukimas anksčiau sutartyje nustatyto termino yra galimas, tačiau tam turi būti įvykdytos visos sutartyje nustatytos išankstinio sutarties įvykdymo sąlygos, tame tarpe, turi būti grąžinta visa suteikta paskola (jos dalis) bei kitos įmokos, susijusios su sutarties nutraukimu anksčiau numatyto termino.

 

 1. Ar galiu turimą paskolą KU „Amber“ refinansuoti (perkredituoti) kitoje finansų įstaigoje?

Taip, paskolos refinansavimas (perkreditavimas), kai kitoje finansų įstaigoje paimama nauja paskola, naudojama KU „Amber“ paimtai paskolai padengti, yra galimas.

 

 1. Paskolų portfelio informacija

Informuojame, kad informacija apie tai, ar bus parduodamas KU „Amber“ paskolų portfelis ir kita svarbi su portfelio pardavimu susijusi informacija bus talpinama KU „Amber“ internetinėje svetainėje (www.amberunija.lt).

 

 

KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU INDĖLIAIS

 

 1. Ar man už indėlį skaičiuojamos palūkanos KU „Amber“ iškėlus bankroto bylą?

Lietuvos banko valdyba 2016 m. rugsėjo 20 d. pripažino kredito uniją „Amber“ nemokia ir visam laikui atšaukė jos veiklos licenciją (šaltinis:http://www.lb.lt/atsaukta_kredito_unijos_amber_veiklos_licencija_siuloma_jai_skelbti_bankrota)

Remiantis Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ viešai skelbiama informacija, draudimo išmoka mokama kartu su priskaičiuotomis palūkanomis. Palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už terminą iki draudiminio įvykio dienos, t. y. iki 2016 m. rugsėjo 20 d. (šaltinis: http://iidraudimas.lt/lt/veikla/duk).

 

 1. Kur rasti išsamesnę informaciją apie indėlius?

Išsamesnė informacija apie indėlius pateikta Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ internetinėje svetainėje: http://iidraudimas.lt/lt/veikla/duk.

Paskelbta: 2017-01-21
Kitos naujienos: